Τύ­ποι Γυ­ναί­κας

Γυ­ναί­κα S­e­r­v­er: Πάν­τα α­πα­σχο­λη­μέ­νη ό­ταν την χρει­ά­ζον­ται.

Γυ­ναί­κα D­OS: Ό­λοι την έ­χουν χρη­σι­μο­ποιή­σει έ­στω & μία φο­ρά, αλ­λά κα­νείς δεν τη θέ­λει πια.

Γυ­ναί­κα B­a­c­k­up: Την κρι­σι­μό­τε­ρη στιγ­μή ό­λο και κά­ποιος θα βρε­θεί να τη "ζη­τή­σει".

Γυ­ναί­κα V­i­r­us: Γνω­στή και ως σύ­ζυ­γος. Εγ­κα­θί­στα­ται & κα­τα­να­λώ­νει ό­λα τα α­πο­θέ­μα­τα.
Η α­πεγ­κα­τά­στα­σή της ση­μαί­νει α­ναγ­κα­στι­κά ό­τι χά­νον­ται κά­ποια αρ­χεί­α.
Η μη α­πεγ­κα­τά­στα­ση της ση­μαί­νει ό­τι χά­νον­ται τα πάν­τα.

Γυ­ναί­κα S­c­r­e­e­n­s­a­v­er: Αν και δεν χρη­σι­μεύ­ει σε τί­πο­τα, εί­ναι κα­λή για μό­στρα.

Γυ­ναί­κα R­AM: Μό­λις α­πο­συν­δε­θεί, ξε­χνά­ει ό­λα ό­σα εί­χε κά­νει.

Γυ­ναί­κα H­a­rd D­i­sk: Θυ­μά­ται τα πάν­τα για.­.. πάν­τα & την κα­τάλ­λη­λη στιγ­μή Κα­τε­βά­ζει α­πό Τα δε­δο­μέ­να αρ­χί­ζει Να σας τα πρή­ζει, ε­πει­δή μια φο­ρά πριν τρία χρό­νια της εί­πα­τε "σκά­σε".

Γυ­ναί­κα M­o­u­se: Λει­τουρ­γεί μό­νο αν την κτυ­πάς και τη κα­κο­με­τα­χει­ρί­ζε­σαι.

Γυ­ναί­κα P­a­s­s­w­o­rd: Νο­μί­ζεις πως εί­σαι ο μό­νος που τη γνω­ρί­ζει, η α­λή­θει­α Ό­μως Εί­ναι ό­τι τη γνω­ρί­ζει κι’ άλ­λος μι­σός πλη­θυ­σμός.

Γυ­ναί­κα M­P3: Θέ­λουν ό­λοι να της τα κα­τε­βά­σουν.

Γυ­ναί­κα E-m­a­il: Τα 8 στα 10 α­πό αυ­τά που σου λέ­ει εί­ναι εν­τε­λώς ά­χρη­στα.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το Στέκι του Γέλιου δημιουργήθηκε για να χαρίσει απλόχερα το γέλιο στους αναγνώστες του. Το περιεχόμενο του αποτελείται από ανέκδοτα, φωτογραφίες, βίντεο και άλλα αστεία και σχόλια. Είναι η μοναδική Ελληνική ιστοσελίδα με τόσο πλούσια ύλη, για εύκολη και γρήγορη ανάγνωση. Το Στέκι του Γέλιου δημιουργήθηκε από τους ίδιους τους αναγνώστες του και η καθημερινή συμμετοχή τους είναι αναγκαία για τη συνέχιση του.